sâmbătă, 1 iunie 2013

Noi, istoricii de artă și temerile noastre. Despre disputa Martin Heidegger- Meyer Schapiro

I.

            În Antichitatea elenă, modul în care înțelepciunea putea ( și chiar trebuia) fi îngemănată războiului era sugestiv reprezentat prin imaginea zeiței ce domnea peste Acropole. Pallas Atena, divinitate ce-l proteja în egală măsură pe purtătorul de lance și de scut, ca și pe purtătorul acelei savoir-faire denumită de greci techné a continuat să-și mențină de-a lungul istoriei această simbolistică dihotomică război-înțelepciune. Astfel, în discursul Despre demnitatea omului, gândit de Pico della Mirandola ca un preambul pentru dezbaterea publică propusă de el Romei, găsim amintită credința că filosofii antici „ erau pe deantregul convinși că pentru a urmări cunoașterea adevărului pe care îl căutau, numic nu este mai de dorit decât să fie cât mai adesea puși la practicarea dezbaterii, căci după cum prin gimnastică forțele trupului devin mai viguroase tot astfel în această palestră a spiritului puterile sale devin mult mai viguroase și mai vioaie. Eu nu cred că poeții, slăvind armele zeiței Pallas (subl G.P.) [...], au vrut să ne semnifice altceva decât tocmai aceste preacinstite lupte ale spiritului, atât de trebuincioase pentru dobândirea înțelepciunii”[1]. Așa numita disputatio era deci pentru omul Renașterii ( de altfel ca și pentru cel din medievalitate, de care încerca să se distanțeze) o modalitate prin  care devenea manifestă complementaritatea existentă între război ( unul spiritual, de data aceasta) și înțelepciune. Odată cu înaintarea în modernitate are loc și graduala uitare a acestui obicei al disputației publice pe marginea unor teze importante pentru comunitatea în sânul cărora erau propuse spre dezbatere. Aceasta nu înseamnă totuși că disputațiile - înțelese precum prezentări publice ( dar nu neapărat) ale unor păreri contrarii cu privire la un anumit subiect nu au mai existat, un consens general planând asupra tuturor problemelor de interes general, deci potrivit cu dorința lui Socrate, oamenii ar fi devenit cu toții știutori, întrucât nu se mai dezbinau în păreri[2]. E drept că, dat fiind faptul că orientarea științifică specifică începutului modernității era una de factură carteziană disputațiile trebuie să fi fost privite de un cunoscător al principiilor filosofice formulate de Descartes[3] ca un loc care cu siguranță nu putea servi drept izvor al vreunei cunoașteri adevărate[4]. Totuși, în realitate, disputațiile au continuat să joace un rol relativ insemnat în evoluția științelor moderne și tocmai asupra unui asemenea caz specific de disputatio venim să scriem aici.
            Printre multele științe ale spiritului care au început să se constituie odată cu sfârșitul secolului al XIX-lea, istoria artei ocupă cu siguranță un loc de cinste. Și, poate tocmai pentru a i se întări statutul de știință de sine stătătoare, și ea a cunoscut de-a lungul istoriei sale drestule disputatio, acele excepții care vin, de cele mai multe ori, să confirme cadrele generale în care se mișcă disciplinele științifice. Bunăoară, disputa din jurul Madonei Meyer[5], a lui Hans Holbein, care a venit ca o primă piatră de încercare pentru faza de început a istoriei artei ( etapa pre-istorică a istoriei artei, dominată încă de connaisseur-i). Congresul de istoria artei de la Dresda, din vara anului 1871 a fost un prim prilej pentru istoricii de artă de a se confrunta în public cu privire la o problema ce iscase destule controverse în rândul lor. Un alt prilej de disputare l-a înlesnit punerea la punct a metodei iconologice, odată cu anii `30, care va da naștere unui întreg șir de interpretări asupra înțelesului operelor de artă, fiecare dintre ele disputându-și întâietatea în fața celorlalte. Numai înregistrarea interpretărilor dedicate unor lucrări de genul Melancoliei I a lui Albrecht Dürer ori a Primăverii lui Sandro Botticelli, opere profund misterioase și, prin aceasta, suscitatoare de noi și noi interpretări, numai simpla înregistrare a acestoria și poate oricând constitui o cercetare laborioasă, capabilă să pună la încercare forțele ( mai ales răbdarea) unui istoric de artă.
            Dar nu despre un asemenea tip de disputație dorim noi a discuta aici, ci de o disputație puțin mai bizară, care la o privire superficială ar putea fi văzută ca nimic mai mult decât un simplu malentendu. O disputație avându-i ca și părtași pe un filosof și pe un istoric de artă, pe Martin Heidegger și pe Meyer Schapiro. Motivul disputației - o umilă pereche de încălțări țărănești, reprezentată de pictorul olandez Vincent van Gogh. O motivație aparentă, credem noi, care, la fel de aparent, ar face și analiza disputei purtate în jurul ei nedemnă de interesul pe care i-l oferim, la capătul unui atât de avântat ( și poate chiar inutil) exordium dedicat disputațiunii precum expresie a dualității simbolice război-înțelepciune. Pentru ce merită o cercetare specială „disputa” Heidegger- Schapiro - acceptând, desigur, precum o presupoziție, că această „dispută” a existat realmente, nefiind un simplu construct al nostru ? Care este specificul ei ?  În jurul cărei probleme se învârte de fapt ? Acestea sunt câteva dintre întrebările cărora vom încerca să le oferim un răspuns pe parcusul eseului nostru. Deocamdată, ne vom mulțumi să prezentăm câteva lămuriri preliminare cu privire la rațiunea de afi a lucrprii prezente și la alegerea titlului care stă în fruntea ei. Perspectiva din care este ea gândită e sugerată de însăși formula titlului. Ceea ce încercăm a obține prin această analiză a disputei Heidegger- Schapiro nu este atât o clarificare a problematicii în sine, a controversei cu privire la pânza semnată Van Gogh, cât mai degrabă o luminare a unei laturi a domeniului în care se poartă ea, latura atingând istoria artei. După cum scriam și ceva mai sus, considerăm că disputele știinficice posedă capacitatea de a lumina teritoriul pe care sunt purtate, de aceea a diseca „afacerea” Heidegger- Schapiro nu se reduce pentru noi, istoricii de artă, decât la „ nimic mai mult decât să gândim ceea ce facem”[6]. Iar dacă alegem să vorbim despre „temerile” cu care se confruntă istoricul de artă, deci despre un ce de ordinul afectelor, susceptibil oricând de a fi privit cu suspiciune atunci când este întâlnit într-o lucrare științifică, întemeiată deci pe tărâmul rațiunii, dacă facem această alegere e fiindcă împărtășim opinia unui dintre cei doi părtași ai disputei noastre, care considera că „ceea ce numim sentiment sau dispoziție este mai rațional, în speță mai pătrunzător, deoarece sentimentul sau dispoziția sunt mai receptive față de ființă decât orice rațiune”[7]. Poate că era clipa ca istoricii de artă, în special cei aflându-se încă la început de drum, să descopere care le sunt unele dintre temeri, pentru a se putea întoarce apoi, cu mai multă experiență, asupra muncii lor proprii, apărându-le acum într-o altă dimensiune.

II.

            La sfârșitul lecturii Originii operei de artă și a celor două articole semnate de Meyer Schapiro ( The Still Life as a Personal Object. A Note on Heidegger and Van Gogh - 1968; Further Notes on Heidegger and Van Gogh- 1994) cădem pradă, într-o oarecare măsură, unei senzații că la mijloc nu se află nimic altceva decât un malentendu, o neînțelegere. Chiar și pentru un neofit într-ale filosofiei ( printre care ne numărăm noi înșine) devine destul de evident faptul că ideile expuse de Heidegger în conferința sa asupra originii operei de artă au o cu totul altă semnificație decât cea pe care le-o acordă interpelatorul său,  Meyer Schapiro. O soluționare simplistă a întregii chestiuni ar fi taxarea acestuia din urmă ca o persoană ce pur și simplu nu a înțeles pe deplin ideile postulate de Heidegger, astfel încât „răspunsurile” sale vizează de fapt un model imaginat, o reprezentare falsă. Întradevăr, o rezolvare simplistă și, tocmai de aceea nesatisfăcătoare și chiar litigioasă, ea implicând, în mod injust, judecăți de valoare cu privire la facultatea profesorului Meyer Schapiro de a fi înțeles filosofia lui Heidegger, judecăți pe care niciun studios competent nu ar îndrăzni să le formuleze. În definitiv, poate că Schapiro l-a înțeles pe Heidegger mult mai profund decât lasă aparențele să se înțeleagă...
            Și totuși, senzația aceasta de neînțelegere persistă, iar pentru a nu fi acuzati de inconsecvență, ar trebui să-i dăm urmare, din moment ce puțin mai sus ne declaram parti pris-ul pentru reconsiderarea valorii dispozițiilor afective în vederea raportării la ființă. Studiul documentelor implicatre în disputa Heidegger- Schapiro ne lasă, cu sigurantă, impresia că cei doi vorbesc limbi cu totul diferite. Problema inițială pe care s-ar cere să o rezolvăm ar fi deci aceea de a stabili ce „limbă” vorbește fiecare. În mod aproape automat am convenit că disputa pe care o analizăm îi are ca protagoniști pe cei doi, dar nu am căutat să aflăm pe ce poziție se situează fiecare în cadrul spațiul acestei confruntări, considerând că pozițiile lor ar fi de la sine înțelese. Poate că tocmai aici găsim o primă cale de urmat pentru deslușirea senzației de malentendu. Care sunt deci „limbile” pe care le vorbesc cei doi? Poziția celui „atacat”, a lui Martin Heidegger, este una destul de certă. Cu toate că prelegerea asupra operei de artă are loc în timpul anilor `30 ( 1935; reluată la Zürich, în 1936), când a avut loc așa numita „turnură” (Kehre) în cadrul gândirii heideggeriene[8], nu pot exista dubii cu privire la perspectiva din care acesta ataca problema artei, care era perspectiva filosofului. La fel de evidentă ne poate părea și poziția lui Meyer Schapiro și deci această „cale” pe care întrevedeam o dezlegare a problemelor inițiale nu e altceva decât o fundătură. Schapiro abordează chestiunea operei lui Van Gogh din perspectiva istoricului de artă, acesta este cel mai la-ndemână răspuns, destul de satisfăcător pentru a indică că, totuși, cei doi membri ai disputei vorbesc limbi diferite. Doar că lucrurile nu stau cu totul astfel. Acestă bănuială ne este stârnită de simpla lecturarea a titlului purtat de volumul în care regăsim cele două articole ale lui Schapiro cu privire la Van Gogh și Heidegger. În 1994, anul din care datează și ultimul articol dedicat acestei chestiuni, apărea la New York cartea lui Meyer Schapiro cu titlul Theory and Philosophy of Art: Style, Artist, and Society ( Selected Papers, vol. 4, New York, George Baziller, 1994). După cum observa și Paul Mattick „în ciuda a ceea ce cititorii s-ar putea aștepta după titlul celui de-al patrulea volum cu scrierile alese, Meyer Schapiro nu ne prezintă „ o teorie și o filosofie a artei””(trad. G.P.)[9]. Ceea ce ne prezintă el în schimb sunt o serie de răspunsuri la teoriile altora, printre aceștia regăsindu-se și Martin Heidegger. În condițiile acestea, nu mai este deloc atât de clar dacă Schapiro vorbește, în cele două articole îndreptate împotriva teoriei lui Heidegger ca istoric sau ca teoretician al artei. Deși ambele scrieri par a fi, de fapt, comentarii ad locum ( tabloul la care face referire Heidegger[10]), ele prezintă în același timp o profundă valență teoretică care, după părerea noastră, le slujește drept fundament. Dificultatea de a discerne această latură teoretică se datorează ambiguității „limbii” vorbite de Schapiro, care se erijează când în teoretician al artei, când în istoric, neadoptând  în nici unul dintre cele două articole o poziție explicită.
            Astfel, după ce toate aceste observații preliminare au fost făcute, devine puțin mai „logică” disputa dintre cei doi, care se întâlnesc acum pe tărâmul teoriei artei. În aparență o simplă critică a unei interpretări ( deși Heidegger nu își desemenează nicăieri demersul față de tabloul lui Van Gogh precum o interpretare, ci doar ca o descriere fenomenologică), articolele lui Schapiro constituie, la un nivel mai profund, o replică contrară adresată împotriva teoriei artei așa cum a fost gândită de Heidegger. Teorie prin care se afirma, printre altele, că „orice activitate care vizează arta [ inclusiv istoria artei- G.P.], oricât ar fi de perfecționată și oricât de mult și-ar propune să facă totul numai și numai de dragul operelor însele, nu reușește niciodată să se ridice dincolo de natura de lucru ( Dingsein) a operelor. Dar aceast natură nu constituie natura lor de operă ( Werksein)”[11]. Or, o asemenea aserțiune trebuie să i se fi părut lui Schapiro ca fiind o provocare deschisă istoricilor de artă, care de-a lungul ultimelor decenii au depus strădanii însemnate pentru a descoperi o metodă propice de apropiere a obiectului de studiu. Departe de noi gândul că răspunsul lui Schapiro vis-à-vis de provocarea impresonală ( și involuntară, cel mai probabil) lansată de Heidegger istoricilor de artă ar avea ca temei doar un simplu orgoliu profesional lezat. Ca orice om de știință integru, Schapiro a simțit de datoria lui să ia atitudine față de o teorie care i s-ar fi părut a fi o amenințare față de statutul științei pe care o profesa, statut dobândit cu eforturi de care era cu siguranță conștient. Considerând toate aceste elemente ale chestiunii, disputa Heidegger- Schapiro ne apare într-o lumină diferită, lumină ce lasă să se întrevadă acel moment din istoria unei științe pe care Thomas Kuhn îl numea „the paradigm shift”[12]. Ceea ce conferă stanietate disputei studiate e tocmai această ciocnire a două paradigme distincte, ciocnire ascunsă sub un insignifiant vârf de iceberg, reprezentat de problema atribuirii saboților redați de Van Gogh. Paul Mattick remarcase deja că articolul din 1964 al lui Schapiro îi reproșa lui Heidegger prăpastia dintre modelul teoretic pe care-l propunea și specificitatea obiectului abordat[13]. Senzația de neînțelegere, de asistare la o dispută imposibilă prin aceea că disputanții vorbesc limbi străine vine ca efect al simplei survolări a vârfului de iceberg, sub care se petrece adevăratul conflict. Sistarea acestei senzații va surveni odată cu scufundarea în apele ce singure stau în preajma realatei disputații. Este deci momentul să ne întrebăm cu privire la conținutul efectiv al acestei dispute. Ce are de reproșat Schapiro  avansate de Martin Heidegger?

III.

            Cum menționam și ceva mai sus, motivația aparentă a disputei Schapiro-Heidegger ar fi fost reprezentată de presupusa greșită atribuire a unei perechi de încălțări, ce nu i-ar fi aparținut unei țărănci, după cum credea Heidegger, ci chiar artistului însuși, cum a încercat să arate Schapiro, mai mult sau mai puțin inspirat, în cele două articole ale sale ( din 1968, respectiv 1994). Din capul locului, cred că ar fi nimerit să mărturisim despre o nouă senzație care ne străbate atunci când se ivește în cadrul discuției problema atribuirii. Căci atribuirea ne aduce în minte acele act definitoriu pentru connaisseur-ul de artă, acel precursor al istoricului de artă, care ar fi, după Erwin Panofsky, într-o oarecare măsură consubstanțial acestuia, cunoscătorul nefiind decât un istoric de artă laconic, în timp ce istoricul de artă s-ar defini prin aceea că este un connaisseur locvace[14]. Astfel, încă din primul moment ne întâlnim cu reminsicențe ale pre-istoriei artei, ce par a fi devenit adevărate stereotipuri ale istoricului modern. Desigur, în sine, asemenea „stereotipuri”, asemenea ticuri profesionale  nu implică nicidecum un element negativ ori pozitiv. Faptul că Meyer Schapiro atribuie pantofii reprezentați de Van Gogh într-unul din tablourile sale ( fig. 1) chiar autorului însuși nu e, per se, greșit ori potrivit. Ne putem întreba asupra valorii interogației în sine - pentru ce este important a ști ai cui au fost pantofii ? - dar aceasta este o altă chestiune. Să ne întrebăm mai bine cum ajunge Schapiro la această atribuire, căci demersul respectiv prezintă un interes special pentru problema noastră. În cel dintâi articol pe marginea lucrării lui Van Gogh istoricul postulează, într-un mod neașteptat, neașezat prin nicio argumentație prealabilă, ipoteza după care încălțările reprezentate erau, de fapt, ale artistului și nu ale unei țărănci, cum ar fi presupus în mod eronat Martin Heidegger ( „sunt [pantofii-G.P.] cel mai probabil (subl. G.P.) imagini ale propriilor pantofi ai artistului, nu pantofii unei țărănci”[15]( trad.G.P.), scrie Schapiro). Edificat de o epistolă primită din partea filosofului german, referitoare la lucrarea exactă pe care acesta o avusese în vedere atunci când a ținut conferința despre opera de artă, ipoteza lui Schapiro devine, pe nesimțite, fapt dovedit: „sunt pantofii artistului (sic), în acea vreme un om al orașului”[16]. O asemenea atribuire, mergând de la un statut ipotetic ( subliniat de formula „ cel mai probabil”), la unul de certitudine nu este bazată pe nicio argumentație prealabilă, fiind considerată la fel de firească ca și „atribuirea” pe care o face Heidegger. Dar ne îndreptățește oare textul lui Heidegger să vorbim despre o atribuire eliberată de ghilimele, o atribuire în sensul clasic al cuvântului, implicând un obiect de atribuit și un subiect căruia să îi fie atribuit ?  Care sunt cuvintele prrin care acesta face referință la respectivele încălțări ? În primul loc unde avem o asemenea referire, obiectele reprezentate de Van Gogh sunt desemnate ca „ o pereche de saboți țărănești ( subl.G.P.)”[17]( ein Paar Bauernschuhe). Ceva mai departe, vorbește despre „o pereche de încălțări țărănești[18]. Or, acest mod de formulare nu implică în mod necesar o atribuire, înțeleasă în sensul de mai sus, „țărănești” jucând aici rolul de adjectiv, iar articolul posesiv ( sau hotărât), prezent în majoritatea construcțiilor ce privesc o atribuire, lipsește. În niciun loc unde se face trimitere la aceste obiecte Heidegger nu vorbește de pantofii țărăncii, formulă denotând o atribuire explicită, unicul pasaj în care putem presupune o atribuire ( implicită) e cel în care filosoful își propune a se adresa pantofilor în chiar momentul folosirii lor, existența unui anumit subiect fiind deci cerută chiar de însăși situația pe care vrea să ne-o descrie. Singurul loc în care Heidegger menționează ceva ce ar putea fi apropiat atribuirii este cel în care afirma că „pământului îi aparține ustensilul acesta [ încălțările] și în lumea țărăncii este el adăpostit”[19]. Departe de a fi interesat de ideea unei atribuiri, gânditorul german se îngrijește doar de sesizarea apartenenței adăpostite ( unitatea obținută prin polemica pământului cu lumea) datorită căreia ustensilul ( pantofii) își dobândește odihnirea în sine[20]. Adjectivul „țărănești” nu are un rol atributiv, de legare a posesorului de obiectul posedat, ci de indice al apartenenței la o anumită lume. A scrie despre „încălțările țărănești” ( în contextul textului heideggerian despre opera de artă) este tot una cu a aduce vorba despre „vasele grecești”, în ambele cazuri „atribuitele” atașate ustensilelor trimițând mai degrabă către lumea în care sunt ele adăpostite și pe care o deschid omului.
            Așadar, în timp ce pentru Heidegger atribuirea rămânea un element de importanță secundară, pentru Meyer Schapiro ea a fost ( aparent, cel puțin) chiar motivul pentru care l-a interpelat pe acesta. Importanța pe care trebuie să o fi avut această metodă pentru istoricul de artă american e subliniată și de faptul că, în cel de-al doilea articol rezervat aceleiași chestiuni ( din 1994) Schapiro, conștient poate că rămăsese dator cu o argumentație care să și susțină atribuirea sa, revine cu noi date, venind ca urmare a „ studiului artei (sic), scrisorilor și vieții lui Van Gogh ca și ideilor sale”[21]. El purcede astfel la un studiu al contextului cultural în care a activat pictorul olandez, deducând apoi posibilitatea ca acesta să fi luat cunoștiință fie de scrierile vremii ce atestau perceperea pantofilor de unii contemporani ca și obiecte personale ( ca la Flaubert, de pildă), fie de unele precedente artisticeale reprezentărilor de pantofi ( cazul desenului executat de Millet ori a litografiei lui Daumier). Frecvența utilizării verbului „ a putea” la modul condițional, în cadrul articolului discutat de noi, ne dă o  indicație precisă asupra virtualității la care metoda istoricului de artă reduce obiectul său de studiu. Dar asupra acestui aspect vom reveni ulterior.
            Până acum, perspectiva din care Schapiro a construit acuzarea împotriva lui Heidegger este cea a istoricului. Ajutându-se de două metode fundamentale ale științei artei - atribuirea și contextualizarea istorică - el crede a fi scos suficient în evidență care sunt erorile de care se face vinovat textul lui Heidegger. Cu privire la aspectul atribuirii, am stabilit deja că cei doi pur și simplu se situează pe planuri distincte, între atribuire ( Schapiro) și apartenență ( Heidegger). Despre contextualizare vom scrie ceva mai târziu. Deocamdată să  vedem însă  unde a dispărut Schapiro teoreticianul de artă, care susțineam că e la fel de prezent în aceste articole ca și istoricul. Care sunt reproșurile pe i le aduce Schapiro ca teoretician al artei autorului Originii operei de artă ?

IV.

            Un prim reproș ar fi acela că Heidegger ignoră, în chip voit ori nu, caracterul de unicitate al operei de artă. Schapiro argumentează că, deși era conștient că Van Gogh pictase mai multe tablouri având ca motiv o pereche de încălțări țărănești, Heidegger nu identifică reprezentarea pe care o are în minte, „ ca și cum diferitele versiuni sunt interșanjabile, toate dezvăluind același adevăr”[22]. Motivul pentru care filosoful se poartă ca și cum aceste varii versiuni ale unui aceluiași motiv sunt intersanjabile este acela că, pentru scopurile sale, adică pentru realizarea unei descrieri nemijlocite ale unui ustensil, folosindu-se de o reprezentare de tip plastic[23], ele chiar erau interșanjabile. Schapiro trebuie să fi suferit de un lapsus memoriae întrucât a uitat că Heidegger nu se raporta, în acest punct al discursului său, la operele lui Van Gogh ca la opere de artă ( deci ca la entități unice, conform teoriei tradiționale a artei), ci ca la simple reprezentări ale unui ustensil. E deci deplasat a-i imputa lui Heidegger impietatea de a se purta cu operele de artă ca și cum acestea nu ar număra printre proprietațile sale fundamentale și caracterul de unicitate. Prima acuza pe care i-o aduce Schapiro ca teoretician al artei este deci neîntemeiată. Să mai zăbovim însă puțin asupra acestui aspect al unicității operei de artă. Un alt punct al tezei heideggeriene asupra operei de artă, cu care Schapiro nu este de acord e legat de faptul că, pentru cel dintâi, toate versiunile cunoscute ale pantofilor lui Van Gogh, considerate ca opere de artă sau ca simple reprezentări mimetice, ar dezvălui toate „același adevăr”, iar acest adevăr ar fi oferit aici „odată și pentru totdeauna”[24]. Dacă întradevăr esența operei de artă ar fi survenirea adevărului, iar acest adevăr ar fi unul și același în toate operele de artă individuale, atunci cu siguranță că unicitatea lor ar fi pusă la îndoială. Numai că a ne lăsa convinși de o asemenea logică implică o înțelegere superficială a conceptului de adevăr așa cum îl folosește Heidegger în Originea operei de artă. Repudiind adevărul de tip corectitudine, filosoful german propunea regândirea conceptului de adevăr pornind de la termenul grecesc aletheia, tradus într-un mod aproximativ ca și ne-ascundere. Adevărul gândit astfel ar constat într-o scoatere din starea de ascundere a ființei ființării, dar acest proces de luminare, după cum observă Heidegger, survine ca dublă ascundere ( ascunderea ca refuz sau ca împiedicare-a-accesului)[25]. Această respingere este parte a esenței adevărului ca ne-ascundere, adevărul fiind deci, în esența sa, ne-adevăr. Numai înțelegerea adevărului ca o propietate a lucrurilor ne face să ajungem la concluzii nepotrivite, ca cea a lui Schapiro, după care adevărul ar fi ceva dobândit „odată și pentru totdeauna”, în opera de artă sau aiurea. Așadar, nici din această direcție nu-l puteam acuza pe Heidegger de a fi contestat unicitatea operei de artă, ca revelatoare a unui și aceluiași adevăr. Ba mai mult, am cuteza să spunem că abia prin Heidegger[26] este proclamat, în cea mai solemnă manieră cu putință, caracterul de unicitate al operei de artă. Heidegger scoate în evidență faptul că natura de operă a operei de artă constă tocmai în aceea că aceasta este, în loc de a nu fi, acesta fiind impulsul ce conferă operei de artă odihnirea în sine[27]. Este afirmat deci în mod răspicat că stă în însăși esența operei de artp de a fi un ce unic, o ființare caracterizată prin unicitatea sa.
            Să fi omis oare Schaoiro aceste pasaje din Originea operei de artă, în timpul lecturării ei ? Oare nu putem da seama care este ideea pe care o avea el cu privire la unicitatea operei de artă și a temeiurile sale ? Nu cumva tocmai o diferență de temei a unicității operei de artă stă la baza disputei dintre aceștia, în privința acestui punct ? Căci am fixat deja felul în care fiecare susține că opera de artă este un obiect unic. Or, nu ar fi poate mai potrivit să ne îndreptăm acum spre celălalt pol al sistemului teoriei artei, căutând să aflăm care erau părerile celor doi asupra locului artistului în procesul creației, pentru a putea reveni apoi la opera produsă de el, lămurind atunci problema unicității sale, conform teoriei lui Meyer Schapiro ?
            Întradevăr, un alt lucru reproșat de Schapiro lui Heidegger este omiterea prezenței artistului în operă[28]   . Heidegger afirmă în mod declarat că, în marea artă, artistul nu este altceva decât un element ce se dizolvă odată cu încheierea procesului creației, lăsând astfel prim planul exclusiv în seama operei de artă[29]. Schapiro în schimb e de părere că opera de artă reprezintă un soi de expresie a „sinelui” artistului, această definiție potrivindu-se, cel puțin, tabloului realizat de Van Gogh. Cum se exprima el în articolul din 1994 , „există în opera de artă o expresie a sinelui [ artistului-G.P.] în aducerea la vedere a unui prilej de trăire [erlebnis] care este unic în măsura în care e legat de subiectul deviant și captivant care stă sub unica pereche de pantofi cu valențe metaforice”[30] (trad. G.P.). Câteva idei directoare pot fi desprinse din acest citat. Mai întâi, ideea personalității artistului ca temei absolut al operei de artă, ce devine o expresie a trăirilor sale. Această idee cunoaște o tradiție îndelungată, primele manifestări ale istoriei artei luând forma „vieților artiștilor”, ca la Giorgio Vasari ori Carel van Mander. Potrivit lui Sigmund Freud, întregul interes al publicul pentru fenomenul artistic s-ar datora nu atât artei în sine, ci artistului, văzut precum un „om măreț”, identificare ce ar corespunde cu stadiu infantil al idealizării tatălui, dar și cu etapa narcisistă a identificării cu eroul[31]. Aceste rădăcini inconștiente ale interesului arătat artistului și iscodirii biografiei sale ar face de înțeles pentru ce chiar și un istoric cu reputația lui Meyer Schapiro încă păstrează la loc de cinste subiectul artistic, chiar și în vremea denunțării „falsului subiect”, făcută de un Nietzsche ori de însuși Freud[32]. O teorie a artei precum cea postulată de Heidegger, ce anula poziția subiectului în cadrul procesului de creație pentru a pune  Adevărul în dubla postură de subiect și de obiect, o asemenea teorie nu putea deloc să se bucure de acordul lui Schapiro, care am văzut că încă punea preț pe importanța artistului ca element esențial în a sa teorie a artei. În acest statut special al artistului rezidă, credem noi, și statutul special al operei de artă ca obiect definit prin unicitatea sa. Artistul, individul par excellence, stă la baza unicității sale, întrucât opera nu este altceva decât o expresie a trăirilor sale, o obiectualizare a expresiilor vieții, cum ar fi spus Dilthey. Împotriva acestei viziuni generalizate asupra artei se ridică Heidegger în postfața Originii operei de artă, unde scria despre perceperea senzorială înțeleasă în sens larg, purtând în vremea sa numele de trăire ( Erlebnis) că „constituie sursa principală atât pentru desfătarea, cât și pentru creația artistică. Totul este trăire (subl.G.P.). Dar poate că trăirea este tocmai elementul în care arta moare”[33]. Asemenea rânduri, cât se poate de explicite, nu se poate să îi fi rămas necunoscute lui Schapiro, care a simțit poate nevoia să îi dea un răspuns, arătând că propriul exemplu ales de Heidegger vine întru întărirea unei asemenea perspective de abordare a artei, pânza semnată de Van Gogh fiind exact o asemenea expresie a unei trăiri unice a artistului. Unicitatea operei de artă, cu privire la care începusem acestă întreagă digresiune, e întemeiată deci la Schapiro pe de o parte pe unicitatea subiectului, a artistului, pe de alta, pe aceea a trăirilor sale, ce-și găsesc expresia în creația sa. Faptul de a fi unică nu răzbate direct din contactul cu opera de artă - ca la Heidegger - el este într-o oarecare măsură de ordin secund, derivat fie din această teorie avându-l ca nucleu pe artist, fie dintr-o introducere a operei de artă într-o serie cu subiecte similare, înseriere ce abia ea va arăta unicitatea operei de artă. Vedem astfel că, deși Schapiro face aluzii la călcarea promisiunii lui Heidegger, aceea că descrierea pe care o va face operei lui Van Gogh nu va fi susținută de nicio teorie filosofică prealabilă, tocmai el este cel a cărei interpretare poate fi sprijinită în mod pregnant pe o teorie eleborată aproape ad hoc, în vreme ce demersul heideggerian ne apare ca fiind mult mai firesc, mai nemijlocit. Unicitatea despre care scrie acesta din urmă este mult mai substanțială decât cea avută în vedere de Schapiro, care am văzut că odihnește de fapt într-o teorie mai degrabă decât în opera de artă însăși. La fel, statutul ontologic al operei de artă așa cum o înțelege Heidegger este unui superior celui al operei în maniera tratată de Schapiro, care am observat deja, en passant, că prin interpretarea sa o reduce, în fapt, la o virtualitate. Analiza contextuală pe care o realizează el, din care deduce apoi semnificația operei de artă, este una care se pretează ușor tranzitivității, astfel că, chiar și fără a avea cunoștiință de existența unui tablou al lui Van Gogh din 1886, reprezentând o pereche de încălțări țărănești, putem presupune cu îndreptățire, pe baza cunoștiințelor culese prin acestă cercetare a mediului cultural în care a lucrat el, putem presupune că o atare operă ar fi putut exista, la fel cum presupunem că acestă operă existentă deține semnificația la care am ajuns prin aceeași cercetare istorică. Atingând acest punct, ne apropiem de reperarea primei temeri a istoricului de artă, pe care poate că și Schapiro a încercat-o: teama contactului nemijlocit cu opera de artă și numai cu ea. O mărturisire sinceră a unui bătrân istoric de artă vine să de-a un contur sporit acestei temeri nedeslușite. „ O operă de artă izolată de altele, scria Heinrich Wölfflin, are întotdeauna pentru istoric ceva neliniștitor”[34]. Întâlnirea aceasta cu opera de artă izolată, tête-à-tête-ul acesta este, întradevăr, o sursă de neliniște pentru istoricul de artă; în asemenea măsură încât am putea vedea în chiar întreaga istorie a artei, de la Vasari începând, o încercare mereu reînnoită de a evita acest contact direct, de a anula această izolare a operei de artă. O istorie a artei ca și fuga de acestă temere neînfruntată și poate neconștientizată pe deplin. Trecând de la o istorie a artei ca istorie a vieților artiștilor ( unde biografia artistică servește drept refugiu pentru a evita contactul direct cu opera), la o istorie a artei precum istorie a stilurilor ( în care refugiul constă în introducerea operei individuale într-un anumit șir stilistic, acesta fiind singurul care o poate re-anima), în fine, la o istorie a artei ca și istorie a formelor simbolice ( refugiul fiind de această dată infinit mai extins - cultura însăși, sub toate formele ei ) , trecere ce suferă, în mod evident, din pricina simplificării excesive la care am redus-o, sperând însă a obține o esențializare a ei, făcând deci acestă trecere în revistă a principalelor etape ale istoriei artei ca știință sesizăm că această întreagă evoluție se poate preta interpretării de mai sus, aceea a istoriei artei ca și fugă, ca și camuflare a unei temeri cu care se confruntă omul de știință, în subsidiar și poate chiar omul însuși, în general. Tentativa lui Schapiro de a se eschiva de la contactul nemijlocit cu opera lui Van Gogh, retrâgându-se fie în studiul biografiei artistice, fie în studiul contextului cultural, această tentativă este un bun exemplu, in micro, al eficacității acestei temeri, care este scoasă și mai mult la lumină prin maniera în care, deosebindu-se radical de Schapiro, Martin Heidegger se îndreaptă cu nespusă îndrăzneală direct spre opera de artă însăși. Desigur, ni se poate reproșa a nu fi luat în considerare perspectiva din care abordează problema Heidegger, care este cea a filosofului obișnuit a interoga direct lucrurile însele, metodele istoricului de artă rămânându-i străine ori inutilizabile în vederea demersului urmărit de el. Aici însă atingem un alt aspect important al chestiunii care ne preocupă - problema metodelor - aspect în spatele căruia se poate ascundă încă o temere a istoricului de artă. Impresia de malentendu care străbate disputa Heidegger-Schapiro era întreținută, spuneam noi, prin aceea că cei doi vorbesc limbi diferite, ba mai mult, unul dintre ei vorbește chiar el însuși două limbi distincte, cea a istoricului și cea a teoriticianului artei. Un alt element care întreține stranietatea acestei dispute e acela că cei doi disputanți folosesc metode diferite pentru abordorea unei aceleiași probleme. Fiind cel ce a jucat doar un rol pasiv în această afacere, lui Heidegger nu-i putem imputa a se fi folosit de o metodă inadecvată obiectului disputei, întrucât „disputa” nu s-a aprins decât odată cu interpelarea lui Schapiro. Acesta în schimb, partea activă a polemicii, e cel ce ignorând demersul de factură filosofică al celui atacat, intervine utilizând  o metodologie consacrată în istoria artei. Am amintit deja de atribuire ( moștenire a etapei connaisseur-ilor ) și de contextualizarea istorică. Metode care în mod evident diferă de cele de care s-a sevit Heidegger, care se pot reduse de fapt la una singură, cu caracter generic: gândirea. Or, acestă diferență majoră dintre metodele folosite de cei doi părtași ai polemicii studiate de noi este elementul ce conferă specificitatea acestui disputatio. Existența altor dispute asupra unor probleme privind istoria artei am stabilit că datează cu mult înaintea prezentei confruntări. Dar toate aceste precedente s-au purtat, într-o mai mică sau mai mare măsură, „pe aceeași limbă”, adică disputanții s-au folosit de arme de aceleași calibru, de metode aparținând aceleiași familii, metodologia înscriindu-se, în orice caz, în sânul aceleiași paradigme științifice. De cele mai multe ori nu e vorba neapărat de contestarea unor metode, îndeosebi a celor ce se bucurau de recunoaștere în mediul academic, ci de contestarea modului în care au fost aplicate. Prin metoda complet inedită pe care Heidegger o aplica asupra unui obiect care, după credința lui Schapiro, intra sub competența sa, ca istoric și teoretician al artei, acesta din urmă trebuie să fi avut impresia că filosoful german contesta în fapt însăși metodologia consimțită în istoriografia de artă din vremea lui. Iar această situație aparent firească - contestarea unei metodologii - credem că reprezintă încă un izvor de teamă pentru istoricul de artă ( și pentru savant, în genere). Schapiro vine să ia apărarea nu doar unei teorii dedicate artei, cu lungă tradiție în estetica occidentală, ci și unei metodologii pe care o simțea amenințată de cele afimate de Heidegger în conferința din 1935. Dacă considerăm metoda ca și un ustensil, abstract, de care se servesc oamenii de știință, iar esența ustensilului o luăm în accepția ei heideggeriană - ca și capacitate de a-ți inspira încredere, de a te putea baza pe el[35] - atunci înțelehem actul contestării unei metodologii într-o perspectivă mult mai serioasă. A nega valabilitatea metodei utilizate de un savant înseamnă a-l lăsa fără acel ceva care-l ajută a înfrunta cu încredere lumea în care se mișcă. Teamă că acest lucru - răpirea ustensilului - ți se va putea întâmpla într-un anumit moment și întrevederea chiar a acestui momentm atunci când descoperi o scriere ce pare a-ți sustrage ustensilul pe care te bizui, teama aceasta trebuie că e destul de prezentă în sânul istoricilor de artă. A lui Meyer Schapiro inclusiv. Dar această teamă își are rădăcinile într-o teamă ceva mai profundă, sesizată chiar de Martin Heidegger, la finele eseului său despre opera de artă. „Ce teamă este astăzi mai mare decât aceea de a gândi ? ”[36], se întreba filosoful german. Întradevăr. Să fim însă bine înțeleși. Afirmând că teama de a gândi se numără printre temerile istoricilor de artă nu dorim a sugera sub nicio formă că persoana aflată în disputa cu Heidegger ar prezenta semne că evită gândirea ori, poate, o simulează doar. Lăsând analiza acestei temeri, subliniate nu fără oarecare trufie, pentru sfârșitul eseului, doream a face legătura cu incipit-ul acestuia, în care declaram cu oarece modestie , citând-o pe Hannah Arendt, că tot ce ne propunem a face aici este „să gândim ceea ce facem” în rolul nostru de istorici ai artei. Reflexivitatea gândirii ar trebui, în mod ideal, să însoțească orice produs ( articol științific, monografie etc.) sau faptă ( conferință, prelegerere, expertiză artistică) pe care o săvârșim în calitate de istorici ai artei. Scriem „în mod ideal” și sublinem deoarece in praxis se pare că lucrurile nu stau tocmai astfel, dovadă fiind însăși tonul bizar al disputei care ne-a interesat. Diferențele dintre metodele pe care le-am relevat anterior sunt de natură a ne ridica întrebări cu privire la modul în care noi, istoricii de artă, suntem capabili să reacționăm la schimbările care pot apărea în câmpul nostru de activitate. Reacția analizată de noi, cea a lui Meyer Schapiro față de teoria postulată de Martin Heidegger, este până la urmă un simplu pretext pentru a ne întreba care este măsura în care chiar „gândim ceea ce facem”. Originea operei de artă constituie, după părerea noastră, un prilej ideal pentru ca istoricul de artă să dea piept cu temerile sale principale - contactul nemijlocit cu opera de artă, evaluarea metodologiei proprii și, în sgfârșit, apelul la  verificarea nivelului de stăpânire a metodei prin excelență, gândirea. Acest autocontrol, acest contact cu alteritate unui model nu poate fi decât un imbold pentru pășirea în arena unui disputatio ce ne implică în mod direct, arenă din care, pentru a vorbi împreună cu Nietzsche, vom ieși mai puternici, mai înțelepți ori, poate, deloc.

1.Vincent Van Gogh, Pantofi, 1886, Vincent Van Gogh Museum, Amsterdam

           

[1] Giovanni Pico della Mirandola, Despre demnitatea omului, trad Dan Negrescu, București: Ed.Științifică, 1991, p.136.
[2] cf. Platon, Alcibiade,111b, trad. Sorin Vieru, în Opere, I, București, 1974.
[3] cf. René Descartes, Discours de la méthode, București:Paideia, 1995.
[4] Descartes însuși trebuie să fi avut în minte asemena disputatio atunci când amintea de părerile divergente ce l-au făcut să pună la îndoială tot ceea ce nu se prezenta rațiunii ca fiind de ordinul evidenței.
[5] cf. cap. Disputa în jurul lui Holbein, în Udo Kultermann, Istoria istoriei artei. Evoluția unei științe, II,trad. Gheorghe Szekely, București:Meridiane, 1977.
[6] Hannah Arendt, Condiția umană, trad. Claudiu Vereș și Gabriel Chindea, Cluj: Ideea Design & Print, 2007, p. 10.
[7] Martin Heidegger, Originea operei de artă, trad. Thomas Kleininger, Gabriel Liiceanu, București: Humanitas, 2011, p.27.
[8] cf. Magrini James, The Work of Art and Thruth of Being as „historical”: Reading Being and Time, The Origin of the Work of Art and the Turn ( Kehre) in Heidegger`s Philosophy of the 1930s, în Philosophy Today, dec,2010;54,4.
[9] Paul Mattick, Form and Theory: Meyer Schapiro`s : Theory and Philosophy of Art, în The Journal of Aesthetics and Art Criticism, vol. 55, no.1, winter 1997,  p. 16 : „ despite what readers may expect from the title of the fourth volume of his selected papers. Meyer Schapiro does not present us with a „theory and philosophy of art””.
[10] Simptomatice sunt și titlurile alese de Schapiro: The Still Life as a Personal Object- A Note on Heidegger and Van Gogh; Further Notes on Heidegger and Van Gogh, unde proritatea acordată numelui lui Heidegger în cadrul sintaxei propoziției trădează poate care era adevărata țintă a lucrăriilor sale, ca și în cazul articolului dedicat lui Freud: Freud and Leonardo: An Art Historical Study.
[11] Martin Heidegger, op.cit.,p.48.
[12] cf. Thomas Kuhn, Structura revoluțiilor științifice, București: Ed. Științifică și Enciclopedică, 1976; de asemenea Robert Scott Root-Bernstein, On Paradigms and Revolutions in Science and Art: The Challenge of Interpretation, în Art Journal, vol. 44, no. 2, summer, 1984.
[13] Paul Mattick, art.cit., p.16.
[14] cf.Erwin Panofsky, Istoria artei ca disciplină umanistă, în Artă și semnificație, trad.Ștefan Stoenescu, București:Meridiane, 1980, p.49.
[15] Meyer Schapiro, The Still Life as a Personal Object- A Note on Heidegger and Van Gogh, în Theory and Philosophy of Art: Style, Artist and Society, Selected Papers, IV, New York, 1994, p. 136:„ they are more likely pictures of the artist`s own shoes, not the shoes of a peasant”.
[16] Ibid, p.138:„ they are the shoes of the artist, by that time a man of  town and city”.
[17] Martin Heidegger, op.cit., p.19.
[18] Ibid, p.37, p.41.
[19] Ibid, p.39.
[20] cf. și Andrés Colapinto, Reliability, Earth and World in Heidegger`s „The Origin of the Work of Art”, în Philosophy Today,2005, 49.
[21] Mayer Schapiro, Further Notes on Heidegger and Van Gogh, în  loc.cit., p.143.

[22] Idem, The Still Life..., p.136.
[23] Martin Heidegger, op.cit.,p.37.
[24] Meyer Schapiro, art.cit., p.138.
[25] Martin Heidegger, op.cit.,p. 64-65.
[26] Și, pe un plan paralel, prin teoria propusă de Walter Benjamin, îndeosebi prin celebrul său eseu asupra Operei de artâ în epoca reproducerii mecanice.
[27] Martin Heidegger, op.cit., p.78-79
[28] Meyer Schapiro, The Still Life..., p.139.
[29] Martin Heidegger, op.cit., p. 47.
[30] Schapiro, Further Notes..., p. 147:„ there is then in the work an expression of the self in bringing to view an occasion of feeling that is unique in so far as it is engaged with the deviant and absorbing deformed subject that underlies the unique methaphoric paired shoes”.
[31] cf. Griselda Pollock, Theory, Ideology, Politics: Art History and its Myths, în Art History and its Theories, The Art Bulletin, vol. 78, no .1, mar., 1996, p.16.
[32] cf. Paul Ricoeur, Existență și hermeneutică, în Conflictul interpretărilor. Eseuri de hermeneutică, trad. Horia Lazăr, Cluj-Napoca: Echinox, 1999.
[33] Martin Heidegger, op.cit., p.96.
[34] Heinrich Wölfflin, Explicarea operelor de artă, 1921 apud. Lorenz Dittman, Stil. Simbol. Structură. Studii de categorii de istoria artei, trad. Amelia Pavel, București: Meridiane, 1988, p.71.
[35] Martin Heidegger, op.cit., p.39.
[36] Ibid, p.96.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu